#1-Ốc Mượn Hồn là gì??

3Ốc mượn hồn có thể gọi bằng 3 tên: -Ốc Mượn Hồn -Cua Ẩn Sĩ -Tôm ở nhờ nó thuộc loài chân khớp,Ốc mượn hồn là 1 loại tôm sống nhờ vỏ của những con ốc.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc