Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?

0Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (tiếng Anh: Single-business strategy) là một trong những hình thức của chiến lược công ty.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc