Công ty bán công (Quasi-Public Corporation) là gì? Cách thức hoạt động

0Công ty bán công (tiếng Anh: Quasi-Public Corporation) là một công ty trong lĩnh vực tư nhân được chính phủ hỗ trợ, với nhiệm vụ cộng đồng đó là cung cấp …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc