Docker container là gì? (Series Devops Căn bản)

0Ngày xưa mình ghét nhất là cài game mà thiếu mất file, directX, hay là file lib gì đó cuối cùng tốn công tải game về game không chạy…., lúc đó chỉ ước kiểu sao …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc