Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là gì? Đặc điểm

1Giá đóng cửa điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc