Niết bàn là gì? Ai có thể chứng đắc Niết bàn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

0Mục đích của người tu học Phật là đạt được Niết bàn để chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Con đường đến Niết bàn đã được chư Phật tìm ra và hướng dẫn chúng …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc