Performance Ratio trong PVSyst là gì và Tại sao cần quan tâm?

2Phân tích hiệu suất Solar PV Farm: 1. Perfromance Ratio (PR) là gì? 2. Hiểu các thông số từ mô phỏng PVSyst 3. Tại sao ngày trời nhiều mây PR thường cao …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc