[Tập 323]: Đồng Đức – Đồng Hạnh Là Gì? || Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

0



Nguyện của chúng ta, tâm của chúng ta phải thực sự thực hiện. Phải thực sự hực hiện người oán kẻ thân đều bình đẳng. Người này từng hủy báng tôi, sỉ nhục …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc