TĐ:3290- Nghiệp nặng nhất là gì?

2TĐ:3290- Nghiệp nặng nhất là gì?
Danh sách phát:[3201~3400] https://www.youtube.com/playlist?list=PLtgPvPfGoKfq-nJS54PtxS2AXqEJeTEHu
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 231
*Thời gian từ: 00h20:31:28 – 00h23:17:07
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21307&cid=1611C15B57B62EB0
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACHk9Nt5tgeLY5k&id=1611C15B57B62EB0%21306&cid=1611C15B57B62EB0
Nguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4
https://sites.google.com/a/tinhdophapam.org/www-tinhdophapam-org
http://www.niemphat.net/Luan/tinhdodaikinh/tinhdodaikinh.htm
Bài giảng:
Nhưng ngày nay chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, tuy là Phật Bồ Tát truyền pháp, cũng rất khó được lợi ích, nguyên nhân là gì? Vì nghiệp lực của mình quá nặng, nghiệp chướng nghiêm trọng nhất là gì? Là bất kính, tức là bất hiếu, bất kính, vấn đề này hiện nay phổ biến khắp thế giới, không ai dạy. Bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, điều đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước nói: “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”. Không phải thầy muốn ta kính trọng, thầy giáo đó không phải thầy giáo tốt. Không phải thầy muốn ta kính, kính là tánh đức của mình, tánh đức của ta hiển lộ ra, nó tự nhiên vốn là như thế. Không những ta phải kính thầy, mà phải kính tất cả mọi người. Quý vị xem sách của Nho Giáo, mở Lễ Ký ra câu đầu tiên nói: “Khúc Lễ viết: vô bất kính”. Tất cả đều phải cung kính, đối với côn trùng kiến gián cũng phải cung kính, chúng ta phải chắp tay xưng Bồ Tát. Cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa đều cung kính hết.
Giáo hoàng của Thiên chúa giáo, mỗi lần đến nơi trước đây chưa từng đến, ông nằm xuống đất để hôn đại địa, chí kính đối với đại địa. Không có gì không cung kính, ông đã thể hiện ra điều này, thành kính chính là cửa vào Phật. Ngày nay chúng ta không tôn trọng kinh giáo, không để trong mắt. Phật Bồ Tát đến nói ta cũng nghe không hiểu, những gì hiểu được chỉ là vỏ bên ngoài, là thường thức. Không có tâm cung kính, hiện nay là hiện tượng phổ biến khắp thế giới, vì vậy địa cầu mới có thiên tai lớn, nguyên nhân là như vậy. Các bậc thánh hiền thế xuất thế gian dạy những gì? Không dạy gì khác ngoài dạy một chữ thành, một chữ kính. Đây là sự thật hoàn toàn chính xác.

Đọc thêm …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc