Thanh xuân của bạn là gì?Đối với "Bộ đội Cụ Hồ", thanh xuân là để sống,yêu,chiến đấu bảo vệ tổ quốc

0

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc